Richard Rijopleidingen
Logo Richard Rijopleidingen

Algemene Voorwaarden

Logo Richard Rijopleidingen

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Richard Rijopleidingen als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van autorijschool Richard Rijopleidingen. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door Richard Rijopleidingen en de leerlingen.

2. Rijopleiding

De rijlessen:
2.1 worden gegeven door bevoegde instructeur(s);
2.2 hebben een tijdsduur van minimaal 60 minuten;
2.3 hebben een tijdsduur van minimaal 120 minuten als de reisafstand langer is als 15 minuten tenzij anders afgesproken;
2.4 zijn voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden;
2.5 zijn voor leerlingen van 16 ½ jaar en ouder.

3. Verplichtingen Rijschool

Richard Rijopleidingen zorgt ervoor dat:
3.1 de leerling een passende rijopleiding krijgt aangeboden;
3.2 alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn;
3.3 toetsen en examens worden in overleg tussen instructeur en leerling gepland. Annulering van reeds gemaakte toetsen en/of examens is niet mogelijk;
3.4 indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval, weers- en/of verkeers- omstandigheden, de leerling hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld en er een nieuwe afspraak gemaakt wordt of een vervangende instructeur wordt ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

4. Verplichtingen leerling

De leerling dient:
4.1 zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de instructeur wordt een wachttijd van maximaal 10 minuten in acht genomen vanaf aanvang rijles);
4.2 bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
4.3 bij verhindering van de afgesproken rijles om deze tijdig af te zeggen door dit minimaal 48 uur voor aanvang van de rijles aan rijschool kenbaar te maken, zondagen evenals erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur;
4.4 bij niet tijdige afzegging (zoals omschreven bij punt 4.3) de volledige lesprijs te voldoen;
4.5 ervoor te zorgen dat hij of zij over alle benodigde stukken beschikt voor de tussentijdse toets en/of CBR praktijkexamen, indien het examen of toets niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten van voor de aanvraag van een nieuw examen of toets voor rekening van de leerling;
4.6 er op te letten dat het verboden is te rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen en/of stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. De instructeur zal hierop letten;
4.7 alle noodzakelijke informatie naar waarheid te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik;
4.8 wanneer de leerling iets verzwijgt uit wat er in 4.6 en/of 4.7 vermeld staat, dan heeft Richard Rijopleidingen het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden;
4.9 bij schade ontstaan als gevolg van de in 4.6 en/of 4.7 genoemde situaties heeft Richard Rijopleidingen het recht dit te verhalen op de leerling;
4.10 alle aanwijzingen van de rijinstructeur te volgen.

5. Betaling

5.1 de leerling is verplicht de verschuldigde bedragen voor lespakketten bij vooruitbetaling te voldoen aan Richard Rijopeidingen. Dit mag contant of via een bankoverschrijving onder vermelding van het factuurnummer en/of voor- en achternaam van de leerling;
5.2 de leerling dient, in geval van losse lessen, het lesgeld vooraf aan de rijles contant aan de rijinstructeur te voldoen;
5.3 de kosten van de leerboeken en overige leermiddelen ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
5.4 pakketten kunnen in max. 2 termijnen worden betaald. Bij betaling in termijnen dient het 1e termijnbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en voor de 1e les te zijn voldaan. De 2e termijn dient betaald te worden voordat 1/2 van het pakket verbruikt is. Mocht de 2e termijn niet op tijd zijn bijgeschreven kunnen de lessen geen doorgang vinden. Bij te late betaling van een termijnbedrag komt het recht op termijnbetaling te vervallen en dient het totaalbedrag ineens te worden voldaan. Zodra deze is voldaan zullen de lessen weer worden voortgezet, met in achtneming van een eventuele wachttijd. Bij het versturen van een betalingsherinnering is de rijschool tevens genoodzaakt €25,00 extra aan administratie kosten te rekenen.
5.5 indien een betaling uitblijft, ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. Richard Rijopleidingen is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten;
5.6 indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft met betaling zal het verschuldigde bedrag ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau;
5.7 bij niet tijdige betaling is Richard Rijopleidingen gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken;
5.8 Richard Rijopleidingen is niet gerechtigd tijdens de duur van een lesovereenkomst de pakketprijs te verhogen uitgezonderd de leerling die langer dan 6 maanden geen lessen volgt bij Richard Rijopleidingen en hiervoor geen geldige reden opgeeft of compensatie voor verhoging cbr en/of andere kosten.

6. Lespakketten

6.1 indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen;
6.2 wanneer de leerling langer dan 6 maanden geen lessen volgt bij Richard Rijopleidingen en hiervoor geen geldige reden opgeeft, is het pakket verlopen en kan er geen aanspraak op het pakket gemaakt worden. Er zal ook dan geen restitutie van les en/of examengelden plaatsvinden. Het niet halen van je theorie-examen geldt niet als geldige reden. De rijschool kan ook 1 of meerdere lessen als compensatie voor de geldende inflatie rekenen.

7. Praktijkexamen / Tussentijdse Toets

7.1 indien het praktijkexamen of tussentijdse toets wegens weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld is de leerling de kosten voor extra rijlessen tot aan de nieuwe examendatum gewoon verschuldigd;
7.2 de leerling is bij uitstel van het praktijkexamen of tussentijdse toets geen kosten voor een aanvraag van een nieuw praktijkexamen of tussentijdse toets verschuldigd indien hij of zij het eerste praktijkexamen of tussentijdse toets niet kan afleggen doordat:
- de leerling vanwege ziekte niet in staat is het examen af te leggen op voorwaarde dat hij of zij dit binnen 8 dagen na examen-datum door middel van een doktersverklaring aan Richard Rijopleidingen kenbaar maakt;
- een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur binnen 5 dagen voor het praktijkexamen of tussentijdse toets is komen te overlijden of op de dag van het examen wordt begraven of gecremeerd;
- het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet beschikbaar is of wordt afgekeurd door de examinator;
7.3 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste stukken die bij het praktijkexamen c.q. de tussentijdse toets benodigd zijn;
7.4 Richard Rijopleidingen verzend de aanvraag voor toetsen, praktijk- en/of theorie examen alleen nadat door de leerling alle lesgelden, examengelden en/of pakketkosten zijn betaald;
7.5 ingeplande rijlessen voorafgaand aan het praktijkexamen of tussentijdse toets zitten niet in het examengeld inbegrepen.

8. Beëindiging rijopleiding/losse lessen/pakketten

8.1 de leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit losse lessen, deze opzeggen, met inachtneming van punt 4.3;
8.2 de leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding deze opzeggen in geval van hem of haar om medische redenen redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de rijopleiding wordt voortgezet. De leerling dient hiervoor wel een doktersverklaring te overleggen. Richard Rijopleidingen zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten aan de leerling betalen, de lessen worden omgerekend naar als het ware losse lessen met de geldende losse lesprijs;
8.3 indien de leerling om andere dan medische redenen de lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding wenst op te zeggen gebeurt dit in goed overleg met Richard Rijopleidingen. Mochten leerling en de rijschool er niet in slagen tot overeenstemming te komen zal de zaak ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd;
8.4 Richard Rijopleidingen kan de lesinstructie beeindigen wegens elke reden, gelegen in de persoon van de leerling, diens gedragingen en/of andere omstandigheden die zodanig zijn dat van Richard Rijopleidingen niet verlangd kan worden dat de rijles(sen) worden voortgezet.

9. Aansprakelijkheid

9.1 de leerling is niet aansprakelijk voor schaden aan derden ten gevolge van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, de tussentijdse toets en het praktijkexamen tenzij die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de zijde van de leerling;
9.2 Richard Rijopleidingen is niet aansprakelijk voor schaden aan derden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de zijde van de leerling en zij is ook niet aansprakelijk voor schaden ten gevolge van het feit dat de leerling onder invloed is van alcohol, drugs, geneesmiddelen of verdovende middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
9.3 Richard Rijopleidingen is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de leerling ondanks de door zijn of haar gedane Eigen Verklaring, onbevoegd blijkt te zijn tot het besturen van het lesvoertuig.

10. Geschillen

10.1 op deze lesovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.